Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

„How do we see the Baltic Sea”

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Międzynarodowy konkurs „How do we see the Baltic Sea” realizowany jest w ramach wydarzeń prezydencji Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, pod patronatem honorowym Polskiej Prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego oraz Global Compact Network.

 2. Organizatorem Konkursu jest firma VMG Orkisz Sp. J. z siedzibą w Warszawie (00-389), przy ulicy Smulikowskiego 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, za numerem KRS 0000320495. Konkurs jest realizowany w ramach rozwoju Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku.

 3. Konkurs trwa od 22 marca do  23 czerwca 2016 na terenie państw regionu Morza Bałtyckiego.

 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 23 czerwca 2016 na stronie www.programedukacjimorskiej.pl/konkurs, laureaci zostaną także powiadomieni drogą mailową. Wiadomość będzie wysłana na adres zgłaszającego.

 5. Celem konkursu zaangażowanie młodzieży w długoterminowy proces rozwoju regionu Morza Bałtyckiego oraz ożywienie morskich tradycji regionu przez współpracę i wymianę doświadczeń.

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w wieku od 13 do 18 lat.

 2. Uczestnikami Konkursu są uczniowie pracujący indywidualnie.

 3. Zadaniem uczniów biorących udział w Konkursie jest wykonanie pracy – infografiki prezentującej spojrzenie uczestnika na region Morza Bałtyckiego – przedstawiającej  mocne strony, dobre praktyki podejmowane przez kraj, z którego pochodzi uczestnik w obszarach takich jak: tożsamość kulturowa, zrównoważony transport, środowisko naturalne, turystyka, sport.  

 4. Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę.

 5. Zgłoszenia do udziału w Konkursie dokonuje prawny opiekun (lub rodzic) bądź nauczyciel, w imieniu ucznia i za zgodą prawnego opiekuna ucznia, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego umieszczonego w zakładce Formularz.
 6. Prace konkursowe w wersji elektronicznej (w postaci pliku pdf lub jpg) należy dołączyć do formularza. W przypadku pracy papierowej, należy dołączyć skan lub dobrej jakości zdjęcie bądź przesłać wypełniony formularz z zaznaczoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz akceptacją niniejszego Regulaminu, natomiast parcę w wersji papierowej przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres organizatora: VMG Orkisz Sp. J. ul. Smulikowskiego 4, 00-389 Warszawa, Polska.
 7. Konkurs realizowany jest w języku angielskim, w tym języku powinny również zostać przygotowane prace konkursowe.

 8. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 9. Organizator nie refunduje kosztów uczestnictwa w Konkursie.

 10. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że jest jedynym właścicielem praw autorskich do nadesłanych prac i nie naruszają one praw osobistych i majątkowych osób trzecich. Poprzez  wysłanie pracy i uczestnictwo w Konkursie uczestnik nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych, przenosi na VMG Orkisz Sp.J. z siedzibą w Warszawie (00-389), przy ulicy Smulikowskiego 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, za numerem KRS 0000320495, majątkowe prawa autorskie do swojej pracy, w szczególności na następujących polach eksploatacji: prawo do utrwalania pracy na nośnikach papierowych i elektronicznych, zapisywania w pamięci komputera i systemach informatycznych, umieszczania jej w wersji drukowanej i/lub elektronicznej, ze wskazaniem imienia i nazwiska autora, w materiałach i publikacjach związanych z konkursem  Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku, takich jak: strony Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku: www.programedukacjimorskiej.pl, www.programedukacjimorskiej.pl/konkurs, strony internetowe partnerów oraz sponsorów Programu, w social mediach, w materiałach prasowych publikowanych w mediach, w materiałach promocyjnych organizatora (typu katalog, kalendarz i innych materiałach drukowanych, a także na ekspozycję w formie wystawy).

 

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

 

 1. Rozpoczęcie Konkursu oraz podanie informacji o jego rozpoczęciu do wiadomości publicznej nastąpi w dniu 22 marca 2016 r.

 2. Prace można nadsyłać do 21 czerwca 2016, decyduje data odbioru. Prace otrzymane w późniejszym terminie lub nadesłane w inny sposób nie będą brane pod uwagę.

 3.  Zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 23 czerwca 2016.

 4. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
 5. Najciekawsze prace wraz ze wskazaniem autorów zostaną opublikowane na stronach: www.programedukacjimorskiej.pl/konkurs, www.programedukacjimorskiej.pl, Facebook.com/ProgramEdukacjiMorskiej, po zakończeniu Konkursu. Wybrane prace będą publikowane na stronach internetowych patronów medialnych i partnerów konkursu oraz dystrybuowane do mediów, w ramach materiałów prasowych Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku.
 6. Zgłaszając pracę do Konkursu Uczestnik oświadcza, że ma pełne prawo do dysponowania materiałem zgłoszonym do Konkursu oraz że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do materiału, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej.

 

§ 4 NAGRODY

 

 1. Organizator przewidział nagrodę dla dziesięciorga laureatów –  tygodniowy rejs po Morzu Bałtyckim na pokładzie jachtu True Delphia.
 2. Zrealizowane zostaną dwa rejsy. W każdym weźmie udział pięcioro laureatów.
 3. Wyboru zwycięskich prac, na podstawie subiektywnej oceny,  dokona jury, w którego skład wejdą przedstawiciele partnerów oraz patronów konkursu, wskazanych na stronie www.programedukacjimorskiej.pl/konkurs
 4. O szczegółowych warunkach uczestnictwa w rejsie laureaci zostaną poinformowani odrębnie na adres email wskazany w zgłoszeniu.
 5. Terminy rejsów: 23.07 - 29.07. 2016 oraz 31.07 - 06.08. 2016
 6. Zgodnie z założeniami Konkursu – wśród laureatów będą przedstawiciele każdego z państw zaproszonych do udziału w konkursie (tj.: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Dania, Niemcy). Jeżeli jednak z jakichkolwiek przyczyn nie będzie możliwe wytypowanie laureata, z któregoś spośród wymienionych powyżej państw, w takim przypadku, laureat wybrany zostanie przez jurorów, jedynie na podstawie wartości merytorycznej oraz artystycznej pracy.
 7. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalenty pieniężne lub inne przedmioty i usługi.

 

§ 5 DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu do Konkursu jest VMG Orkisz Sp.j. z siedzibą w Warszawie (00-389), przy ulicy Smulikowskiego 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, za numerem KRS 0000320495.
 2. Dane będą przetwarzane zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z uczestnictwem w konkursie, a w szczególności opublikowaniem wyników Konkursu oraz realizacji nagrody.
 3. Administrator informuje, iż każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu, osoba zainteresowana winna zwrócić się na piśmie do Organizatora Konkursu pod adresem VMG Orkisz Sp. J., ul. Smulikowskiego 4, 00-389 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „How do we see the Baltic Sea - dane osobowe”. Odpowiedź zostanie przesłana w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma.
 4. Poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego do udziału w Konkursie uczestnik (w jego imieniu opiekun prawny) akceptuje niniejszy Regulamin, potwierdza, iż dane zamieszczone w zgłoszeniu są prawdziwe i podaje je dobrowolnie, a jednocześnie został poinformowany o administratorze danych, celu dla jakiego będą przetwarzane oraz prawie wglądu do danych i ich poprawiania.

 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania oraz do jego przerwania w dowolnym momencie.

 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.programedukacjimorskiej.pl/konkurs

 3. Kontakt do Organizatora Konkursu – e-mail: konkurs@programedukacjimorskiej.pl